Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 14:6

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Otázky víry

Která církev je ta „pravá“?

Poslední článek o církvi bude o tom, jak si církev vybrat. Není církev jako církev. Mnohdy si lidé za pojmem „církev“ představí jen římsko-katolickou církev, případně vědí, že je ještě nějaká protestantská církev a pravoslavní. Často jsou všechny další církve považovány za sekty. Ale je to jen neznalost. V ČR je v tomto čase téměř 20 církví uznaných státem. Nebudu nyní rozebírat, proč je jich tolik. Spíše, podle čeho vybírat. Církve se od sebe liší v učení i v praxi. Některé jen nepatrně, ale některé zcela zásadně.

 

Podle čeho si mám vybrat církev? Jak vůbec začít?

 

 • Modli se! V první řadě se modli, abys byl tam, kde tě chce Bůh. Bůh má s tebou svůj plán, modli se za Boží vedení, abys ten jeho plán, jeho vůli ve svém životě naplnil. Abys měl moudrost a viděl věci pravdivě tak, jak jsou.
 • Zkoumej! Klidně navštiv více společenství a zkoumej je. Nechoď jen tam, kde je to nejblíž, nevybírej podle toho, co je pro tebe nejpohodlnější. Hledej církev, kde budeš sloužit i růst.

 

Co je potřeba si na církvi všímat? Co zkoumat?

 • Je založená na Bibli? To je nejdůležitější kritérium. Má ta církev biblické učení? Co to znamená prakticky? Jestli věří něčemu, co není podloženo biblí, nebo jí dokonce odporuje, pak nestojí na bibli. A tím nemyslím jen místní společenství, ale celou církev, pod kterou to patří. Nelze se uspokojit s tím, že tady je právě takový skvělý farář. Jestli je součástí církve, která provozuje i modloslužbu, nenechat se zlákat.
 • Říká o sobě, že je ta jediná pravá? I to je známkou, že to není v pořádku. Když vám někdo tvrdí, že spásu získá jedině členstvím v této konkrétní církvi, je to blud. Členství v nebiblické církvi mi může napomoct ke ztrátě spasení, když mě budou vést k modloslužbě nebo od Krista, ale být členem konkrétní církve mi spásu nezaručí.
 • Můžu věřit vedoucím? Nemůžu budovat Boží stavbu pod vedení lidí, kterým nedokážu důvěřovat. Když např. konkrétnímu společenství nechci odevzdávat desátky (a jinému by ochota byla). Dokázal bych se postavit i za aktivity té konkrétní církve?
 • Jaké je ovoce té církve? Toto pravidlo stanovil již Ježíš: Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. (Matouš 7:15). Co může být tím dobrým ovocem? Např. proměněné životy lidí. Jaké ovoce nese církev, kterou zkoumáte? Jaké manželství a rodiny mají vedoucí (a nejen oni)? Jaký dopad má tato církev na město, kde se nachází?
 • Zodpovídají se vedoucí někomu? Nevládne v té církvi svévole či vzdor? Princip podléhání autoritě je založen na bibli: „Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha.“ (Římanům 13:1). I vedoucí místního sboru se někomu odpovídá. Když to tak není a je to úplně samostatný sbor, je potřeba být velice opatrný.
 • Jaké vztahy vládnou mezi členy církve? Jak se lidé chovají k hostům? Vládne tam láska a přijetí? Toto není nejdůležitější kritérium, ale všímat si to můžeme.

 

Co není tak důležité?

 • Mají hezké chvály, hezké písně. Umělecký zážitek opravdu není to, podle čeho se máme orientovat.
 • Cítím se tam dobře. Dobré pocity mi budou nanic, když má církev nebiblické učení.
 • Mám tam kamarádku, nechci jít mezi cizí lidi. Je poměrně časté, že lidé přicházejí do církve na pozvání někoho, ale i tak je potřeba zkoumat, jaké základy církev má a jak funguje. Nebýt přítomností známého svázán.
 • Mají hezký program pro děti. Je dobré, když je o děti postaráno, ale nesmí to být hlavní kritérium našeho výběru.
 • Mám to z domu nejblíž. Raději kvalitní a biblická církev dál od domu, než církev s nezdravým učením, kterou mám pod okny. Jsou věci, do kterých se oplatí investovat. Výběr církve, kde budu růst, kde budu veden do Božího království a kde budu sloužit, patří rozhodně mezi ně.
 • Mají hezké webové stránky. :)Když se nám nějaká církev líbí na internetu, je potřeba si vše ověřit naživo. :)

 

Apoštol Pavel napsal do církve v Kolosách, kde můžeme číst, jak Pavlovi, církevní autoritě, na lidech v církvi záleží a co jim klade na srdce.

 

„Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají.
Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi.
I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“ (Koloským 2:1-8).